Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8725 7276 500
Reposted frombabcia babcia viateskowalju teskowalju
0881 84bf
Reposted fromclarice clarice viagrotesque grotesque
4964 35c9 500
Reposted fromsebner sebner viateskowalju teskowalju
9959 7af1
Reposted fromkrew krew viafajnychnielubie fajnychnielubie
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca", dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromunsen unsen viapozeczkowa pozeczkowa
Już wcześniej wpadłem na to przy jakiś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura, Jeden dzień (Królewicz)
8657 7f5a 500
Reposted fromwaplue waplue viametameta metameta
7976 fa0f
Reposted fromiblameyou iblameyou
3888 ced2
Reposted fromkokoszanel kokoszanel viagrotesque grotesque
2344 559e
Reposted fromdaises daises
Reposted bymoja-pomidorowa moja-pomidorowa
3889 7313
Reposted fromweightless weightless
5917 0076
Reposted fromskywriter skywriter
Często prowadzę ze sobą długie rozmowy i jestem przy tym tak mądry, że czasami nie rozumiem ani jednego słowa z tego, co mówię.
— Oscar Wilde
Reposted fromlouve louve viadomino domino
Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić.
— Leopold Tyrmand, "Dziennik 1954"
Reposted fromalienshe alienshe viapozeczkowa pozeczkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl